clock 10:00 - 20:00 call us +7 727 224 82 84
 

Компания туралы | Бiз туралы | Ынтыма?тасты? |Делдалдар?а

Роботтар туралы

Ша?сор?ыш роботтар
iRobot Roomba ж?не iRobot Scooba

iRobot Corporation ?сын?ан орын-жайларды тазалау?а арнал?ан т?рмысты? ша?сор?ыш роботтар – б?л сапалы ??р?а? тазалау?а арнал?ан 500-ші ж?не 700-ші сериялы Roomba роботтары, сонымен ?атар, дым?ыл тазалау?а арнал?ан Scooba 385 роботтары.

 

AWARE™ заманауи жасанды а?ыл-ой ж?йесі 500-ші ж?не 700-ші сериялы Roomba ша?сор?ыш роботтарында ж?не Scooba 385 ша?сор?ыш роботтарында пайдаланылады. Аталмыш ж?йе м?ліметтерді секундына 67 ретке дейін ??деуге м?мкіндік береді. Ол, сондай-а?, ша?сор?ыш роботты? ж?мысы туралы шешімдер ?абылдайды, орынды ж?не ?ауіпсіз тазалау ?дерісін ?амтамасыз етеді.

500-ші ж?не 700-ші сериялы Roomba роботтары

iRobot Roomba ша?сор?ыш роботы – б?л робот т?гі ?ыс?а кілемдерді, та?таны, паркетті, ламинатты ж?не ?зге де беттіктерді тазалау ?шін ?олданылады. iRobot Roomba ша?сор?ыш роботтары алдымен ?ылсаптарымен ірі б?лшектерді (1см дейінгі ??м ж?не ?и?ым) сыпырып, артынша ша?сор?ышпен ?са? б?лшектерді (ша?-тоза?, жануарларды? ж?ні) сорып алады.  

500-ші ж?не 700-ші сериялы Roomba роботтары: ?рт?рлі беттіктерді ?з бетінше жинайды. Сіз CLEAN пернесін басасыз, ал Roomba роботы б?кіл ж?мысты ат?арады. Тазалау ба?ыт-ба?дарын м??ият есептейді. Roomba роботы ластан?ан беттіктерді ?алт жібермейді. Баспалда?тарды ж?не ?зге де биіктік айырмаларын ажырата біледі. Roomba роботы ??ламайды. Шатысып ?алу?а ?арсы ерекше ж?йемен жабды?тал?ан. Roomba роботы сымдар?а, кілемдерді? шаша?тарына шатасып ?алмайды. Тазалау т?ртібін беттік т?ріне ?арай та?дайды.

Dirt Detect сенсорыны? к?мегімен Roomba ша?сор?ыш роботтары ?атты ластан?ан жерлерді танып, м??ият тазарта алады.

Тек ?ана кірді ?ана кетіріп ?оймай, Roomba роботында?ы тияна?ты тазалау с?згісіні? ар?асында ша?-тоза?нан да, жануарлар ж?нінен де тазартады.

Ашы? жерлерді де, сонымен ?атар, жи?аз астында ж?не айналасында?ы жерлерді де тиімді тазалайды. Roomba ша?сор?ыш роботы жина?ы ?лшеміні? ар?асында – биіктігі бар-жо?ы 9.5 см ж?не диаметрі - 38 см дейін тіпті жету ?иын жерлерге де кіріп кете алады.

?ызбайды. ?ылсаптар мен вакуумды пайдалану ар?асында Roomba ша?сор?ыш роботы к?дімгі ша?сор?ыштар?а ?ара?анда аз ?уат т?тынады.

Ша?сор?ыштардан кейін ?детте ?алатын ??р?а? ж?не ша?-тоза?ды электрлендірілген ауа ?алдырмайды. Roomba ша?сор?ыш роботы аллергиясы бар адамдар?а ?ам?ор.

iRobot Scooba 385

Жу?ыш iRobot Scooba 385 ша?сор?ыш роботы паркетте, ламинатта, та?тада дым?ыл тазалау ж?мыстарын ж?ргізу ?шін пайдаланылады. Scooba ша?сор?ыш роботы ша?-тоза? ж?не ?са? б?лшектерді сорып алып, артынша еден жуады. Scooba ша?сор?ыш роботтары т?гілген с?йы?ты?тарды ж?не жабысып ?ал?ан кірді тазартады, 98% дейін бактерияларды жояды!

 

М?мкіндіктері туралы: iRobot Scooba 385 ша?сор?ыш роботы: 

Тазалау барысында 98% дейін бактерияларды жояды;

Бір реттік ?уаты 80 м2дейін тазалау?а жетеді;

Та?таны, тасты, винилды, м?рм?рды, линолеумды ж?не т.б. тазалайды;

Тазалау ба?ыт-ба?дарын есептеп, барынша лайы?ты тазалау т?ртібін та?дайды;

Беттік т?рлерін ажырата біледі;

Кілемдерден аула? ж?реді;

Арнайы ?ондыр?ы – робот?а тыйым салын?ан айма?тарды к?рсетуге болатын ?имыл-?оз?алыс шектегішімен (Virtual Wall) жабды?тал?ан;

Тазалау ж?мыстарын 4 кезе?мен ж?ргізеді: робот ?о?ым-со?ымды сорып алады, жуушы ??ралды шашады, тазалайды, кірленген суды сорып алады.