clock 10:00 - 20:00 call us +7 727 224 82 84
 

Компания туралы | Бiз туралы | Ынтыма?тасты? |Делдалдар?а

С?ра? ж?не жауап

С?ра? ж?не жауап

iRobot ша?сор?ыш роботтары ?айда ?ндіріледі?

Барлы? ша?сор?ыш роботтар, соны? ішінде А?Ш, Еуропа ж?не Ресей нары?тары ?шін ?ытайда?ы жеке-меншік iRobot Corporation зауытында ?ата? сапа ба?ылауымен ?ндіріледі.

 

iRobot ша?сор?ыш роботтары табалдыры?тардан аса ала ма, кілем ?стіне шы?а ала ма?

И?, iRobot Roomba ша?сор?ыш роботтары биіктігі 2 см дейінгі табалдыры?тардан ?з бетінше ?те алады.  Кілемдермен де д?л солай – т?гіні? биіктігі 2 см кілем беттеріне шы?ып, керемет тазалайды.

Жуушы iRobot Scooba ша?сор?ыш роботтары ?здеріні? ??рылымды? ерекшеліктеріне орай табалдыры?тардан ?те алмайды, ?рі кілемдерге де жоламайды.

 

Ша?сор?ыш робот жи?азмен жанас?анда оны за?ымдамай ма?

iRobot ша?сор?ыш роботтарыны? «Же?іл жанасу» (Light Touch) технологиясы бар бамперлері бар. Осы технология ар?асында роботтар жи?аз?а ж?не ?зге де тос?ауылдар?а жа?ында?анын аны?тап, жылдамды?ын т?мендетіп, тос?ауылдармен бамперімен же?іл ?ана жанасып, ?оз?алыс ба?ытын ?згертеді. Робот ?те ?ою т?сті нысандармен немесе ені 5 см кем нысандармен кезіккенде б?л технологияны? тиімділігі т?менірек болуы м?мкін.

  

700-ші сериялы роботтарда же?іл жанасу бамперінде ?осымша резе?ке жиектеме орнатыл?ан, б?л уа?ыт ?ткен сайын жи?аз ж?не ?абыр?а беттеріні? ?ажалуын болдырмайды.

 

Ша?сор?ыш роботты? ?о?ым жина?ышын ?аншалы?ты жиі босатып оытру ?ажет?

Жиналатын орын-жайда?а шаш, ж?н ж?не ?о?ым-со?ым к?леміне ?арай ?рбір 2-3 тазалау ж?мыстарынан кейін ша?-тоза? жина?ышты босату, ?ылсаптарды тазалау ?ажет. Егер Сіз роботты? ?о?ымды д?рыс жинамай ж?ргенін бай?аса?ыз, ша?-тоза? жина?ыш босаты?ыз, ?ылсаптарын тазала?ыз.

 

?имыл-?оз?алысты шектегіш не ?шін ?ажет?

?имыл-?оз?алысты шектегіш (Virtual Wall) адам?а ж?не ?й жануарлары ?шін ?ауіпсіз инфра?ызыл б?гет - ша?сор?ыш робот ?шін к?зге к?рінбес ?абыр?а т?р?ызады. Ол роботты ?йі?ізді? ?андай да бір айма?ына жібермеуге, электр ж?не компьютер сымдары, ?й жануарларына арнал?ан су толтырыл?ан ыдыстар ж?не т.с.с бар жерлерге кіруін шектеуге м?мкіндік береді.

 

?имыл-?оз?алысты ?йлестіруші не ?шін ?ажет?

?имыл-?оз?алысты ?йлестіруші (Lighthouse) б?лмелержі жинау ?дерісін бірізді етуге м?мкіндік береді. Сіз ?йлестірушіні (?йлестірушілерді) есік (есіктер) жа?тауларын орналастырасыз. ?йлестіруші жиналып жат?ан б?лмеде тазалау ж?мыстары ая?талмайынша, роботты келесі б?лмеге жібермейді. ?имыл-?оз?алысты ?йлестіруші роботты ?осу/?шіру кезінде автоматты т?рде ?осылады/?шіріледі. ?имыл-?оз?алысты ?йлестіруші, сондай-а?, ?имыл-?оз?алысты шектегіш т?ртібінде (жо?ар?ы тумблер ар?ылы ауыстырылып ?осылады) де ж?мыс жасай алады. Сіз, сонымен ?атар, инфра?ызыл с?уле-тос?ауылды? ?зынды?ын ?зі?із та?дай аласыз. Ол ?шін ??рыл?ыны? алды??ы жа?ында?ы т?менгі ауыстырып ?ос?ыш пайдаланылады. 

 

Ша?сор?ыш робот баспалда?тан немесе сатыдан ??лап кете ала ма?

Жо?, iRobot ша?сор?ыш робот баспалда?тан да, сатыдан да ??лай алмайды. Роботтарда ??лайтын орындарды аны?тайтын ж?не робот?а олар туралы хабарлайтын биіктік айырымы тетіктеріні? зияткерлік ж?йесі пайдаланылады. Алайда, кейбір жа?дайда ж?йе ж?мысыны? тиімділігі т?менірек болуы м?мкін:

 

1. Баспалда? ?ырларыны? д??гелек болуы.

2. Тай?ана? беттіктер.

3. ?атты кірленген биіктік айырымы тетіктері.

 

Егер ша?сор?ыш робот беттіктерді? шеттерін ж?не ??лайтын орындарды аны?тай алмаса, ??лау тетіктері кірленбеген бе, тексері?із. ?о?ым жина?ышты босатып, роботты жазы? беттікке ?ойып, т??керу ?ажет. Бампер астында?ы барлы? т?рт тетікті? ?аншалы?ты кір бол?анын к?збен шолып, ?ажет болса, оларды тазала?ыз. Егер тетіктер таза болып, ?йі?ізді? бас?а жерлерінде ?алыпты ж?мыс жасаса, ?иынды? тудыр?ан айма?та робот ??лап ?алмауы ?шін тос?ауыл (немесе ?имыл-?оз?алысты шектегіш) орнату ?ажет.