clock 10:00 - 20:00 call us +7 727 224 82 84
 

Компания туралы | Бiз туралы | Ынтыма?тасты? |Делдалдар?а

Робот?а к?тім к?рсету

Roomba роботыны? тиімді ж?мыс жасауы ?шін ?рбір тазалау ж?мыстары ая?тал?аннан кейін келесі ке?естерді орындау ?ажет:

1. ?о?ым жина?ышты тазалау ?ажет

?о?ым жиналатын ??тыны бекіту батырмасын басып, шы?арып алу ?ажет.

 

2. С?згі б?лімін тазалау ?ажет

?о?ым жина?ышты тазалау ?ажет.

С?згі б?лімін ж?не с?згіні? ?зін тазалау ?ажет.

К?нделікті пайдалан?ан кезде с?згіні ?рбір 2 ай сайын ауыстырып отыру ?ажет.

Назар аудары?ыздар: ?рбір тазалау ж?мыстары ая?тал?аннан кейін ?о?ым жина?ышты ж?не ?ылсаптарды тазалау ?ажет. Шаш ж?не ?зге же ?о?ым-со?ым алды??ы д??гелектерге шырмалып ?алмауын ?немі тексеріп отыры?ыз! ?атты кірленген ?ылсаптар немесе д??гелек Roomba роботыны? тиімділігін айтарлы?тай т?мендетуі м?мкін.

Пайдалы а?парат: егер Roomba роботыны? тазалау ж?мыстарын ж?ргізу тиімділігі т?мендеп кетсе, ?о?ым жина?ышты ж?не ?ылсаптарды тексері?із, ?ажет болса, тазала?ыз. 

3. Роботты? ?ылсаптарын тазалау

Екі сары бекіткішті басып, ?ылсапты шы?арып алы?ыз.

 

?алпа?шаларын шешіп, шаш ж?не ?зге де оратылып ?ал?ан ?о?ым-со?ымды кесіп тастау ?шін ?айшыны пайдаланы?ыз. 

Пайдалы а?парат: Roomba роботына к?тім к?рсету барысында сары т?сті б?лшектерге назар аудары?ыз. Оларды шы?арып алып, ?рбір тазалау ж?мыстарынан кейін тазалап отыру ?ажет.

Роботты? сары мойынтіректерін шаш пен кірден тазарты?ыз.

Арнайы тазалау ??рыл?ысыны? к?мегімен ?ылсаптардан шаш, жіп ж?не ?зге де ?о?ым-со?ымды алып таста?ыз. Егер ?ылсаптар айналасында к?п ?о?ым-со?ым жиналып ?алса,  Roomba роботы за?ымдалуы м?мкін.

Мойынтіректерді? к?йін ?немі тексеріп отыры?ыз!

 

Ешбір жа?дайда Roomba роботын мойынтіректерінсіз ?оспа?ыз!

 

4. Роботты? алды??ы д??гелегін тазалау

?зі?ізге ?арай ?атты тартып, алды??ы д??гелек модулін робот корпусынан шы?ары?ыз. 

Д??гелек ?уыстарын кірден тазарты?ыз.

Д??гелекті ?ста?ышынан шы?арып, осб айналасына оралып ?ал?ан ?о?ым-со?ымды алып таста?ыз. Осьті ?атты басып, д??гелекті шы?арып алы?ыз. Д??гелекті тазалап, осьті орнына ?ойы?ыз. Д??гелекті ?ста?ышына, б?кіл модульды робот ішіне салы?ыз.

.

Егер д??гелек ?атты кірленсе, робот ?имыл-?оз?алысы ?иындайды, робот ж?мысыны? тиімділігі т?мендейді, тіпті оны? ?оз?алыс ба?ыты ?згеріп кетуі м?мкін, сонды?тан, д??гелекті ж?не оны? модулін тексеруді ж?не тазалауды ?мытпа?ыз.

5. Биіктік айырымы сенсорларын тазалау ?ажет 

??р?а? ш?берекпен немесе ?ыл?аламмен сенсорларды с?ртіп шы?ы?ыз.

Егер роботты к?нде пайдаланса?ыз, Сіз аптасына бір рет iRobot ??рыл?ысын толы?ымен тексеріп, к?тім к?рсету ?ажет, ал айына бір рет д??гелектерінен ?ыс?ыш немесе к?дімгі ша?сор?ыш к?мегімен кір мен ша?нан тазартып отыру ?ажет.