clock 10:00 - 20:00 call us +7 727 224 82 84
 

Компания туралы | Бiз туралы | Ынтыма?тасты? |Делдалдар?а

Компания туралы

iRobot Corporation американды? компаниясы – адам ?мірін т?тастай ?згертетін роботтар ?ндірушісі. Роботтар адамдарды? ?міріне ?ауіп т?нетін т?старда алмастырады, м?селен, минасыздандыру ж?мыстарын ж?зеге асырады, м?хит тере?дерін ж?не ?зге ?аламшарларды зерттейді. ?азіргі та?да iRobot Corporation зерттемелер жасайтын барлы? салаларды тізіп шы?у ?иын. Робот-зерттеушіні немесе робот-??т?арушыны айта кетсе де жеткілікті.

 

Сайып келгенде, роботтар бізді? орнымыз?а еден жуу сынды зеріктіретін ж?не ?ызы?сыз ж?мыстарды ат?ара алады. iRobot Corporation компаниясы 1990 жылы А?Ш-та ??рыл?ан. Бастап?ыда оны? ?ызметі А?Ш ?скери ведомствосыны? ж?не NASA ?арыш ба?дарламасыны? тапсырыстарын орындау?а ба?ыттал?ан болатын.

 

 

?азіргі уа?ытта iRobot компаниясы робототехника саласыны? к?шбасшысы болып табылады, ?рі Массачусетс Технологиялы? Институтында (Кембридж, А?Ш) ?ндірістік базасы, сонымен ?атар, ?лемні? к?птеген елдерінде ?ндірістік ж?не ??растыру зауыттары бар.

 

Барлы? ?ылыми ж?не зерттеу ж?мыстары Массачусетс Технологиялы? Институтыны? зертханаларында ж?ргізіледі.

 

Компания ке?селері Бедфорд ж?не Вашингтон ?алаларында (А?Ш) орналас?ан, Еуропада?ы клиенттерге ?ызмет к?рсету ?шін арнайы Лондон ?аласында (?лыбритания) ке?се ашыл?ан.

 

 Арнайы ма?сатта ?олданылатын аса к?рделі роботтарды жасауда?ы бай т?жірибе, ?уатты зерттеу базасы, робототехника саласында?ы ?здік мамандар, ?здіксіз жа?а м?мкіндіктер ізденісі ж?не жа?а ?лгілер жасап шы?ару – компания табысыны? басты ??рамдас б?ліктері.

 

 Барлы? б?йымдар зауыт зертханаларында м??ият сына?тан ?теді. ?нім сапасы еуропалы? ISO 9001 сертификаттарына с?йкес келеді.

 

Б?гінгі та?да А?Ш ж?не Батыс Еуропада?ы ?й роботтарыны? 5 миллион иегері iRobot т??керістік технологиясыны? арты?шылы?тарына лайы?ты ба?а беріп ?лгерді.