clock 10:00 - 20:00 call us +7 727 224 82 84 call us +7 727 395 52 32
 

О компании|О нас|Сотрудничество|Дилерам

MIT икемді роботтал?ан ?армауыш жасап шы?арды

Массачусетс технологиялы? институтыны? (MIT) ?алымдары ?ызы?арлы? ж?йелілікпен 3Dnews жа?алы?тарында робототехника саласында ?ызы?ты жобалармен ж?не зерттемелермен шы?арды. Кезінде роботтар адамдардан да тиімдірек бас?арушы бола алады ж?не ж?мыс орнында досты? пейіл орнауына септігін тигізеді деген теорияны ал?а тарт?ан Компьютер ?ылымы ж?не жасанды а?ыл-ой зертханасыны? (CSAIL) мамандары б?л жолы ерекше манипуляторды ??рыстырумен айналысу?а к?шті. Икемді механизмдер жасау бойынша зерттемелер, соларды? ішіндегі е? танымалы, робот-балы?, жа?а ж?мса? робо-?армауыш негізін ?алады. 

 

?сыныл?ан манипуляторды? технологиялы? ерекшелігі келесіде: 3D-принтерде дайындал?ан автоматтандырыл?ан силикон ?армауыш арналар ж?йесі бар б?ліктерге б?лінген, ал оны? ?оз?алысыны? негізгі ?а?идасы ?ызмет к?рсетуші жетектермен бас?арылатын б?гілмейтін ??рамдас б?ліктерді? ке?істігінде орнын ауыстыруына ??рылма?ан. ?армауыш ?з силикон камераларын ауамен толтыруды ?з бетінше реттей алады ж?не а?ымда?ы жа?дай?а ?арай ?рі ?арай?ы ?оз?алыс ба?дарын ?згерте алады. ??рымы икемділігі ж?не ?р модульге дербес пішін та?айындау м?мкіндігі жолында айтарлы?тай к?рделі кедергілерден ?туге м?мкіндік береді.

 

Механизмні? иреле?деуіне ?армауышты? ?р б?лігіні? ?р жа?ында орналастырыл?ан екі арнамен ?ысыл?ан ауаны айдауды реттейтін ба?дарламалы? ?амсыздандыру жауап береді. Бір жа?ыны? ке?еюі есебінен бейнематериалда к?рсетілген ??рыл?ыны? икемді ?оз?алысы орын алады. ?ата? шектелген ке?істікте м?ндай ?дістеме аса тиімді ж?не айтарлы?тай сенімді болып табылады.

 

MIT мамандарыны? пікірінше, д?л осындай ж?мса? б?ліктерге ие икемді роботтарды? болаша?та адамдар ?шін толы??анды к?мекшіге айналу?а немесе тіпті ас?ан са?ты? пен д?лдікті талап ететін ж?мыста оларды алмастыру?а м?мкіндіктері ?лде?айда к?бірек. Осы?ан ??сас т?жырымдаманы DARPA агенттінінде де ?станады, онда?ы мамандар ?имыл-?оз?алысты ж?не икемділікті шектемейтін ?скерилерге арнал?ан ж?мса? матадан жасал?ан экзо?а??а?а ?мір артты.

 

Массачусетс институтында м?ндай ?армауыш тиісінше жетілдірілсе ж?не зерттелсе, хирургия ж?не ?зге де медицина салаларында пайдалы к?мекші бола алады деп санайды.