clock 10:00 - 20:00 call us +7 727 224 82 84 call us +7 727 395 52 32
 

О компании|О нас|Сотрудничество|Дилерам

NASA роботтары Жер бетіндегі т?р?ындарына іс ж?зінде пайда тигізуі м?мкін

«Robonaut 2» атты роботтал?ан ??рыл?ы NASA агенттігімен халы?аралы? ?арыш бекетіне 2011 жылы жеткзілді. ??рылымы бойынша механизм адам?а ??сас болды, ?олы мен білегі болды, оларды? к?мегімен ол белгілі бір операцияларды ж?зеге асыра алатын. Біра?, жа?ын уа?ыт?а дейін роботты? ая?ы жо? болатын. Біра? с?уір айында SpaceX компаниясыны? зымыран тасымалда?ышыны? к?мегімен халы?аралы? ?арыш бекетіне шы?арыл?ан Dragon ж?к кемесіні? ?шу барысында бекет мамандары Robonaut 2 жоспарлы жетілдіру ?шін ?ос «ая??а» ие болды. Бастап?ыда Robonaut 2 жасаушылары оны ашы? ?арышта ?ауіпті ж?мыстарды жасау кезінде астронавтарды болаша?та алмастыра алатын ??рал ретінде ?арастырды. ?з кезегінде, ?олданыл?ан ??ралдар ?рі ?арай дамыту?а с?тті ж?не табысты бол?аны соншалы?, NASA ?зге де ?рекеттерді орындау ?шін роботты? жердегі жетілдірілген н?с?асын жасау?а ба?ытталатын жобаны ж?зеге асыру?а бел буды. ?арыш агенттігіні? мамандары Robonaut ??рыл?ысын толы??анды экзо?а??а?а айналдырды, ?лгіге «X1» атауы берілді. ?згеріске т?скен механизм, е? алдымен, салма?сызды? к?йінде астронавтарды? ж?мысын же?ілдету ?шін жасалды. ??рылым, сонымен ?атар, ?мбебап жатты?у ??рыл?ысы болып табылады. Экзо?а??а киген астронавт ?имыл-?оз?алыстарына ?арсы т?ру т?ртібіне ба?дарламалан?ан бола отырып, X1 ар?ылы жатты?у барысында б?лшы? еттерді? семіп ?алуына тиімді ?арсылы? к?рсетуге болады. Алайда, экзо?а??а?а ?деттегі гравитация жа?дайында да пайдалану?а болатын балама міндеттер табылады. X1, ?сіресе, инсульттан кейін м?гедектер арбасына та?ыл?ан немесе ?зге сыр?аттар н?тижесінде ая?тары немесе ?олдары сал болып ?ал?ан адамдар ?шін айры?ша ??нды. X1 ?лгісін д?л медицина ?ажеттіліктерін ?ана?аттандыру?а енгізу осындай жо?ары технологиялы ж?не ?ымбат ??рылымны? мейлінше ?зекті ж?не болаша?ы мол болып к?рінеді. ?з кезегінде, Robonaut жобасыны? ар?асында RoboGlove ?ол?абы пайда бол?анын айта кеткен ж?н. Басында ол да американды? ?арыш игерушілеріні? жабды?ыны? бір б?лшегі болуы тиіс болатын. Оны? к?мегімен астронавтар халы?аралы? ?арыш бекетінде немесе ашы? ?арышта ж?мыс жаса?анда беттікпен ?стасу к?ші ?л?аятын еді. Икемді жасанды сі?ірлерден т?ратын роботтал?ан ?ол?ап ішіне орнатыл?ан тетіктер к?мегімен тек ?ана ?ол ?ысу к?шін аны?тау?а ?ана м?мкіндік беріп ?оймайды. ??рыл?ы затты сенімді ж?не ы??айлы ?стау?а к?мектеседі немесе керісінше Сізге RoboGlove ?дейі тудыратын кедергіні е?серуге ?осымша к?ш ж?мсау ?ажет. Атал?ан NASA зерттемелеріні? келешегі мол ж?не ?мірлік ма?ызы бар ба?ыттарыны? арасында телемедицина да бар. Ол телекоммуникациялы? технологиялар к?мегімен ?ашы?тан берілетін ма?сатта?ы шаралар ж?не ж?йелер кешенін ?амтиды. Телемедицина к?мегімен ке?ес беру-алу т?жірибесі емдеу кезінде білім де?гейін арттыру ж?не диагностика ?дістерін  к?бейту ?шін, мамандар арасында м?ліметтермен жылдам алмасу ?шін, сонымен ?атар, сыр?аттарды ш??ыл зерттеу ж?не ?рі ?арай ?ада?алау ?шін ?ажет. Хьюстона медициналы? мекемелеріні? бірінде Robonaut ?лгісіні? т?жірибелік сына?тары ??рыл?ы ?ашы?тан бас?арылу кезінде инені нау?асты? тамырына еппен ж?не д?л салу?а ?абілетті екенін к?рсетілді.